Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • zhotovovanie kópií študijných textov,
 • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností,
 • podporu pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení.

 Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • zápis poznámok z prednášok a seminárov,
 • scan a kopírovanie poznámok a učebných textov,
 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom s telesným postihnutím horných končatín.

 

 Študent s telesným postihnutím dolných končatín

 Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • uskutočňovanie výučby v bezbariérových priestoroch,
 • prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu je od miesta štúdia viac ako 20 km,
 • vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezbariérovom vstupe,
 • prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky,
 • individuálny študijný plán,
 • podporu pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení.

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom s telesným postihnutím dolných končatín.

 Študent s chronickým ochorením

 

Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností.

 

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom s chronickým ochorením.

Študent so zdravotným oslabením

Podľa vyhlášky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na:

 • individuálny harmonogram plnenia študijných povinností.

Služby, ktoré poskytujeme navyše sú:

 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií,
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom so  zdravotným oslabením.