Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami vzniklo v akademickom roku 2012/2013 na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre za účelom zabezpečenia podmienok umožňujúcich študentom so špecifickými potrebami, ktorí spĺňajú kritériá na prijatie, prístup k vzdelaniu (pod prístupom sa rozumie možnosť aktívne si plniť študijné povinnosti a uplatňovať študentské práva na rovnocennej úrovni s ostatnými študentmi, s využitím technických pomôcok a humánnej podpory) a realizáciu opatrení s cieľom identifikovať, odstraňovať a predchádzať vytváraniu nových fyzických, sociálnych, informačných a humánnych bariér v akademickom prostredí.

Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami je určené študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami. Podľa § 100 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent so zmyslovým postihnutím, študent s telesným postihnutím dolných končatín, študent s telesným postihnutím horných končatín, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, so psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s poruchami učenia.

Úlohou Centra podpory študentov so špecifickými potrebami je:

-          vyhľadávať študentov a uchádzačov so ŠP prostredníctvom informačnej kampane, t.j. informácie o CPSSP na webovej stránke UKF, komunikácia s prodekanmi pre vzdelávanie a študijnými oddeleniami, informačné bulletiny, informačný list pre študentov;

-          poskytovať konzultácie študentom a uchádzačom so ŠP a ich rodinným príslušníkom ohľadom možností štúdia a ďalšieho vzdelávania;

-          zabezpečovať modifikáciu prijímacieho konania, pričom každý uchádzač o štúdium musí splniť podmienky stanovené Zásadami  prijímacieho konania Univerzity, aby bol ku štúdiu na Univerzite prijatý. Študent so špecifickými edukačnými potrebami môže požiadať o modifikáciu prijímacieho konania. Tá spočíva v dlhšej časovej dotácii na zloženie prijímacej skúšky, zväčšenie tlače, prítomnosť tlmočníka do posunkového jazyka;

-          evidovať študentov so ŠP a identifikovať ich potreby a hľadať najvhodnejšie riešenia ich problémov;

-          udržiavať kontakt so študentmi so ŠP a špecifikovať ich potreby a limity;

-          spolupracovať s koordinátorom pre prácu so študentmi so zdravotným postihnutím a kontaktnými osobami jednotlivých fakúlt UKF pri riešení ich špecifických potrieb;

-          oboznamovať akademickú verejnosť so špecifikami štúdia študentov so ŠP a zabezpečiť ich akceptáciu;

-          prehodnocovať podmienky pre štúdium študentov so ŠP a navrhovať možné alternatívne riešenia;

-          udržiavať kontakty so študentmi so ŠP a pomáhať im pri riešení problémov spojených s pobytom na UKF;

-          nadväzovať kontakty s inými organizáciami, ktoré môžu poskytnúť študentovi pomoc;

-          v spolupráci s vedením PF UKF v Nitre vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre štúdium študentov so ŠP a bezbariérový prístup k štúdiu a k informáciám;

-          zabezpečiť a poskytnúť diagnostické vyšetrenie v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom na UKF;

-          zabezpečiť a poskytnúť intervenciu prostredníctvom inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina a metodiky B. Sindelárovej.

Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami je výsledkom riešenia výskumnej úlohy KEGA č. 052 UKF – 4/2011 „budovanie inkluzívneho prostredia v podmienkach vysokej školy“, ktorá bola riešená na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre.

 

NÁŠ TEAM 

 

PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.

Vedúca Centra podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami na PF UKF v Nitre.