Za študenta a uchádzača so špecifickými potrebami sa považuje študent/uchádzač:

 • so zmyslovým, telesným postihnutím a viacnásobným postihnutím,
 • s chronickým ochorením,
 • so zdravotným oslabením,
 • so psychickým ochorením,
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
 • s poruchami učenia.

Modifikácia prijímacieho konania:

 • Každý uchádzač o štúdium musí splniť podmienky stanovené Zásadami  prijímacieho konania UKF v Nitre.
 • Študent so špecifickými potrebami môže požiadať o modifikáciu prijímacieho konania, ak k prihláške na vysokoškolské štúdium doloží:

 1. písomne zdôvodnenú žiadosť o modifikáciu prijímacieho konania,
 2. lekársku správu alebo vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického   poradenstva a prevencie (návrh modifikácie prijímacieho konania).

Možnosti na modifikáciu prijímacieho konania sú:

 • predĺženie času na písomnú prijímaciu skúšku,
 • tlmočenie do posunkového jazyka,
 • zväčšenie tlače písomného testu.